Pressreleaser

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


23 maj 2019, 15:00

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

Vid årsstämman i MultiQ International AB (publ) ("MultiQ") den 23 maj 2019 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonathan Nilsson, Lars Pålsson, Kristina Jarring Lilja och Fredrik Rüden. Lars Pålsson valdes till styrelseordförande. Till revisionsfirma omvaldes Ernst & Young AB. Martin Henriksson angavs som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 545.000 kronor, att fördelas med 275.000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90.000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Bolagsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver beslutades att utse en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till dotterbolaget MultiQ Products AB vederlagsfritt utge högst 5.300.000 teckningsoptioner 2019/2022, berättigande till teckning av lika många nya aktier, för vidareöverlåtelse till MultiQ:s verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan vidareöverlåtelse ska ske till marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att MultiQ bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande incitamentsprogram. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ej ske till den del som bolaget istället beslutar att utfärda köpoptioner inom ramen för det optionsprogram som stämman beslutade om enligt nedan.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier över Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier över eller utanför Nasdaq Stockholm.

Överlåtelsen ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om optionsprogram varvid bolaget, till den del bolaget ej beslutar att överlåta teckningsoptioner, kan besluta att utfärda köpoptioner till ledning och anställda på samma villkor som teckningsoptionerna.

För ytterligare information kontakta:

VD Michael Wolgsjö
Tel.: +46 (0)73 85 65 825
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com

Styrelseordförande Lars Pålsson
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Michael Wolgsjö, CEO
Tel: +46 (0)73 85 65 825
E-Post: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)705 15 25 40
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här