[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


19 maj 2020, 15:12

Rättelse: DELÅRSRAPPORT Januari – Mars 2020

MultiQ utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari - mars 2020.

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:”Denna information är sådan information som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020 kl 12:30.

Färre projektleveranser men visar styrka i orostider

Första kvartalet

>  Intäkterna uppgick till 38,0 Mkr (44,0 Mkr)

>  Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (2,1 Mkr)

>  Resultat per aktie för första kvartalet blev 0,00 kr (0,02 kr)

VD KOMMENTERAR
När detta skrivs befinner vi oss i en extrem situation då en epidemi drabbar hälsa och ekonomi i hela vår värld. Ingen är opåverkad och även MultiQ upplever utmaningar. Vår bedömning är att vi långsiktigt ska kunna återgå till tidigare omfattning men osäkerheten är stor när detta kan ske i tiden. På kort och medellång sikt ser vi en stor påverkan på verksamheten och vi parerar dessa effekter med alla tillgängliga medel.

Under kvartalet har operativ drift varit i full gång, medan försäljningsarbetet har påverkats negativt. Vi följer myndigheternas införda restriktioner. I Danmark och Norge är restriktionerna mer stränga för vår verksamhet. De fulla konsekvenserna återstår att se.

Intäkterna sjönk under det första kvartalet till 38 Mkr beroende på att inga större projektleveranser skett under kvartalet. Bruttomarginalen ökade vilket beror på att produktmixen bestod av mer tjänster än varor. Våra återkommande intäkter i form av service och licensabonnemang är stabila. Resultat efter skatt går ned till 0,5 Mkr, till följd av de lägre intäkterna.

Som nytillträdd VD ser jag fram emot att långsiktigt leda MultiQ i fortsatt tillväxt, samt kortsiktigt hantera den osäkerhet och de stora utmaningar som pågår. 

INTÄ KTER
Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 38,0 Mkr (44,0 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 13,6 % jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 45,9 % (43,8 %), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Under perioden uppgick rörelseresultatet till -1,2 Mkr (2,1 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2020

Det välkända tyska läkemedelsföretaget Roche väljer skärmar från MultiQ
MultiQ har fått en order värd drygt 4,2 MSEK av det stora tyska företaget Roche inom läkemedel och diagnostik. Totalt har MultiQ levererat nästan 4 500 skärmar till Roche och ordern är resultatet av ett mångårigt samarbete. Leverans av skärmar kommer att ske löpande från sommaren 2020 till våren 2021.

MultiQs styrelse föreslår inställd aktieutdelning samt kommenterar rådande läge
Den rådande situationen med anledning av COVID-19 leder till påfrestningar och osäkerhet om framtiden och styrelsen i MultiQ har därför beslutat att föreslå inställd utdelning till kommande årsstämma.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

MultiQ stärker samarbete med stort nordamerikanskt spelbolag
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) tecknar avtal för MultiQs mjukvara och tillhörande service och support via partnern Scientific Games. Ordervärdet uppskattas till ca 10 MSEK under en femårsperiod. Avtalet är en följd av det ramavtal som tidigare meddelats under 2019.

Henrik Esbjörnson blir ny vd för MultiQ  
Styrelsen för MultiQ har utsett Henrik Esbjörnson till ny VD för bolaget. Tjänsten tillträddes 1 maj 2020.

FRAMTID
Osäkerheten om den närmaste framtiden är stor med anledning av Covid-19 situationen. De återkommande intäkterna räknar vi dock med att vara i stort sett opåverkade, medan projekten kommer att påverkas. Vi ser löpande över kostnadssidan och följer noga de möjligheter som kan finnas i statliga stödpaket.

Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 25,4 Mkr (14,7 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars 2020, varav 5,4 Mkr (4,4 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 71,9 % (48,4 %). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,5 Mkr (0,7 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -10,4 Mkr (-5,7 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -12,5 Mkr (0,5 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån, checkräkningskredit samt egna medel.  För närvarande finns inget behov av kapitaltillskott.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,4 Mkr (-0,6 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-0,6 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 31 mars 2020.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s års-redovisning för 2019, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2019. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2020 har haft någon väsentlig påverkan på koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-juni               augusti 2020

Delårsrapport januari-sept              november 2020

Bokslutskommuniké 2020              februari 2021

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 19 maj 2020

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Henrik Esbjörnson, VD
Tfn: 010-211 66 45
E-mail: henrik.esbjornson@multiq.com

Lars Pålsson, Ordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund
Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

 

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här