[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


25 februari 2020, 16:18

Rättelse: Bokslutskommuniké Januari - december 2020

Avstämningsdatum för utdelning har justerats till 22 maj från tidigare utskickad version. Övrig information är identisk.

Rekordår för MultiQ och styrelsen föreslår utdelning

Fjärde kvartalet

>  Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 56,0 Mkr (43,7 Mkr)
>  Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,01 Mkr (0,9 Mkr)
>  Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev 0,00 kr (0,01 kr)

Helåret

>  Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 248,9 Mkr (151,3 Mkr)
>  Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till 22,9 Mkr (2,2 Mkr)
>  Resultat per aktie för perioden januari-december blev 0,19 kr (0,02 kr)
>  Styrelsen föreslår utdelning om 0,05 kr (0,00 kr)

VD KOMMENTERAR
2019 är ett mycket bra år för oss. Omsättningen har ökat med 64,5% till 248,9 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet blev 22,9 Mkr vilket är en kraftig ökning jämfört med 2,2 Mkr föregående år. Vi har levererat två stora projekt till Svenska spel och Western Canadian Lottery Corporation liksom flera större leveranser till kollektivtrafiken.  

För fjärde kvartalet ligger omsättningen på 56,0 Mkr, vilket är en ökning med 28,1%, men det blev ett nollresultat efter skatt. Orsakerna till detta är i huvudsak faktorer av tillfällig karaktär. Kostnaderna är högre än förväntat i enskilda projekt och högre rekryterings-, bonus- och ledningskostnader samt planerad lagernedskrivning.  Bruttomarginalen sjunker även på grund av volymrabatter i vissa leveranser. Viktiga leveranser under kvartalet har gått till Skånetrafiken och Western Canada Lottery Corporation.

Vår strategi är att arbeta direkt med slutkunder men också via partners för de marknader och kunder som vi annars skulle ha svårt att nå. Partneravtalet med Telia under fjärde kvartalet är särskilt viktigt då det på sikt kan öppna vägar till nya affärer inom Telias kundbas.

Digitaliseringen i samhället fortsätter i hög takt och efterfrågan på Digital Signage är fortsatt god. För de lite enklare lösningarna ökar konkurrensen och priserna blir pressade.  Vårt fokus riktas mot de kundgrupper där fördelar i vår mjukvara och vår tekniska kompetens blir värderad.

Omstruktureringen av branschen fortsätter och vi står väl rustade för att vara aktiva i dessa processer.

Jag ser goda möjligheter för MultiQ framöver. Vi har tung teknisk kompetens, modern mjukvara, bra partners och långa kundrelationer. Återkommande intäkter har ökat med nästan 15 % jämfört med föregående år. Våra intäkter varierar dock över kvartalen eftersom de påverkas av ett ojämnt intäktsflöde från hårdvaru- och projektleveranser.

Lars-Göran Mejvik
tf, VD

INTÄKTER
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 56,0 Mkr (43,7 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 28,1% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 34,6% (38,7%), vilket är lägre än samma period föregående år.

Intäkterna för helåret uppgick till 248,9 Mkr (151,3 Mkr), vilket är en ökning med 64,5% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 38,5% (43,2%), vilket är lägre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -0,4 Mkr (-0,2 Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till 21,6 Mkr (0,1 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

>  Inga

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2019

>  MultiQ tecknar partneravtal med Telia
Partneravtalet innebär att Telia Company AB nu kan erbjuda sina kunder en komplett uppsättning av produkter och tjänster inom området digital skyltning. Ett samarbete med Telia inleddes 2017 då MultiQ förvärvade verksamheten inom Digital Media Distribution (DMD) av Telias dotterbolag Cygate.

>  MultiQs VD lämnar, ny tillförordnad vd utsedd                                                                   
Michael Wolgsjö har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD på MultiQ. MultiQs styrelse har med omedelbar verkan utsett Lars-Göran Mejvik till tillförordnad vd i MultiQ.

MultiQ fortsätter att ta marknadsandelar inom kollektivtrafiken i Danmark
>  Bussbolaget Anchersen väljer att teckna avtal med MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussar. Avtalet gäller 33 bussar som ska i drift i Köpenhamn. Ordervärdet är 4 MSEK och leverans sker under en treårsperiod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2019

>  Svenska Spel lägger tilläggsorder på 4,9 Mkr
MultiQ har mottagit en ramorder på bildskärmar från vår befintliga kund Svenska Spel. En första leverans till ett värde av ca 3 MSEK planeras ske under första kvartalet 2020. Avrop på resterande skärmar beräknas ske under andra kvartalet 2020.

>  Stort nordamerikanskt spelbolag satsar på digital signage från MultiQ
MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är den statliga lotteriorganisationen WCLC i Kanada. Det sammanlagda ordervärdet beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva informationsskärmar. Inom denna ramorder har gjorts en större avropsorder värd 23 MSEK som beräknas levereras hösten/vintern 2019/2020.

>  Stor order till MultiQ från bussoperatör i Danmark
En stor bussoperatör i Danmark, Tide Buss, väljer att teckna avtal med MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussarna. Ordern som börjar att levereras redan i år, innefattar hårdvara, mjukvara och tjänster. Kontraktet löper på minst 3 år och är värt drygt 11,2 MSEK.

>  Order från skandinaviskt spelbolag
MultiQ har mottagit en tilläggsorder från den befintliga kunden Svenska Spel som kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans kommer huvudsakligen att ske under 2019.

>  Michael Wolgsjö blir ny vd för MultiQ
Styrelsen för MultiQ har utsett Michael Wolgsjö till ny vd för bolaget. Tjänsten tillträddes 18 mars 2019.

FRAMTID
Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 33,6 Mkr (16,1 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2019, varav 17,6 Mkr (3,9 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 67,5 (57,9%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 9,5 Mkr (4,9 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 28,2 Mkr (-0,7 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 13,7 Mkr (-3,2 Mkr).

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -3,6 Mkr (-2,1 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,6 Mkr (-2,1 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2019.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2018, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2018. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2019, har haft någon väsentlig påverkan på koncernen.

IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter IAS 17. Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen, vilket innebär att operationella leasingavtal redovisas i balansräkningen. Leasetagare ska redovisa åtagandet att betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde.

Koncernen redovisar övergången till IFRS 16 i enlighet med den modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Koncernen har valt att tillämpa lättnadsregler genom att inte ta upp leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar av mindre värde. Vid tillämpningen av IFRS 16 har balansomslutningen den 1 januari 2019 ökat med 3,4 Mkr vilket resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis har implementeringen av IFRS 16 inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen har beslutat om en utdelningspolicy motsvarande ca 25 % av årsresultatet efter skatt. Styrelsens förslag till årsstämman 2020 är att besluta om en utdelning på 0,05 kr (0,00 kr) per aktie för räkenskapsåret 2019 med 22 maj 2020 som avstämningsdatum för utdelning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 

Årsredovisning                                      21 april 2020

Delårsrapport januari-mars                   19 maj 2020

Årsstämma                                            19 maj 2020

Delårsrapport januari-juni                     augusti 2020

Delårsrapport januari-sept               november 2020

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 25 februari 2020

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2020 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars-Göran Mejvik, tf VD
Tfn: 010-211 66 23
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Ordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Telefon: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här