[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


23 maj 2019, 12:30

DELÅRSRAPPORT Januari – Mars 2019

MultiQ inleder året med starkt kvartalsresultat

Första kvartalet

>  Intäkterna uppgick till 44,0 Mkr (36,4 Mkr)
>  Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (-0,2 Mkr)
>  Resultat per aktie för första kvartalet blev 0,02 kr (-0,00 kr) 

VD KOMMENTERAR
Med stark orderingång från 2018 i ryggen, bidrog stora leveranser under första kvartalet till fin omsättningstillväxt och mycket gott resultat. Eftersom vår verksamhet skalar upp bra i takt med ökad leverans av dessa produkter, ser vi med tillförsikt fram emot fortsatt tilltagande lönsamhet för bolaget.

Som tidigare meddelats beräknas stora leveranser ske under våren. Dessa bör under en tid ge ytterligare stor positiv påverkan på såväl intäkter som resultat. Sammantaget ser vi mycket goda möjligheter för framtiden. 

INTÄKTER
Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 44,0 Mkr (36,4 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 20,9 % jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 43,8 % (42,2 %), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Under perioden uppgick rörelseresultatet till 2,1 Mkr (-0,7 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2019

> Michael Wolgsjö blir ny vd för MultiQ
Styrelsen för MultiQ har utsett Michael Wolgsjö till ny vd för bolaget. Tjänsten tillträddes 18 mars 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

> Order från skandinaviskt spelbolag
Tilläggsorder avseende hårdvara till monitorer från skandinavisk kund inom spel, på 6,2 MSEK. Leverans 2019 och tidigt 2020. 

> Stor order till MultiQ från bussoperatör i Danmark
Total kommunikationslösning i bussar från dansk bussoperatör värd 11,2 MSEK över tre år. 

> Stort nordamerikanskt spelbolag satsar på digital signage från MultiQ
Befintlig kund inom spel i Kanada lägger ramorder på hårdvara och mjukvara värd uppåt 50 MSEK över tre år. 

FRAMTID
Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 14,7 Mkr (20,8 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars 2019, varav 4,4 Mkr (8,6 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 48,4 % (59,8 %). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,7 Mkr (1,5 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -5,7 Mkr (2,2 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 0,5 Mkr (1,2 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån, checkräkningskredit samt egna medel. Verksamheten förväntas generera positiva kassaflöden. För närvarande finns inget behov av kapitaltillskott.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,6 Mkr (-0,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,6 Mkr (-0,4 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 31 mars 2019.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2018, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2018. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2019, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter IAS 17. Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen, vilket innebär att operationella leasingavtal kommer att redovisas i balansräkningen. Leasetagare ska redovisa åtagandet att betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde.

Koncernen redovisar övergången till IFRS 16 i enlighet med den modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Koncernen har valt att tillämpa lättnadsregler genom att inte ta upp leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar av mindre värde. Vid tillämpningen av IFRS 16 har balansomslutningen den 1 januari 2019 ökat med 3,4 Mkr vilket resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis har implementeringen av IFRS 16 inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-juni           augusti 2019

Delårsrapport januari-sept          november 2019

Bokslutskommuniké 2019           februari 2020

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 23 maj 2019
Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2019 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Michael Wolgsjö, VD
Tfn: 010-211 66 22
E-mail: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Tfn: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com. 


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här