[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


15 februari 2019, 12:30

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

MultiQ redovisar 2018 års resultat till 2,2 Mkr

Fjärde kvartalet

>   Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 43,7 Mkr (26,3 Mkr)
>   Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,9 Mkr (-0,4 Mkr)
>   Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev 0,01 kr (-0,00 kr)

Helåret

>   Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 151,3 Mkr (129,1 Mkr)
>   Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till 2,2 Mkr (1,2 Mkr)
>   Resultat per aktie för perioden januari-december blev 0,02 kr (0,01 kr)

VD KOMMENTERAR
Resultatet för helåret 2018 uppgick till 2,2 Mkr vilket återigen är en förbättring jämfört med föregående år 1,2 Mkr. Helårets omsättning ökade till 151 Mkr från föregående års 129 Mkr.

Det fjärde kvartalet hade en högre leveranstakt än tidigare kvartal med åtföljande hög fakturering. Detta förväntas fortsätta under senvintern och våren eftersom tidigare annonserade beställningar är planerade för leverans.

Efterfrågan på Digital Skyltning är fortsatt god inom alla kundområden men konkurrens med prispress påverkar bruttomarginalen negativt. Marginalen påverkas också av produktmixen varor/tjänster vilket kan variera en del mellan kvartalen. På grund av dessa faktorer har vi sett något sjunkande marginaler.

För framtiden ser vi fortsatt mycket goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och resultat. 

INTÄKTER
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 43,7 Mkr (26,3 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 66,2% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 38,7% (50,4%), vilket är lägre än samma period föregående år.

Intäkterna för helåret uppgick till 151,3 Mkr (129,1 Mkr), vilket är en ökning med 17,2% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 43,2% (46,3%), vilket är lägre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -0,2 Mkr (-3,3 Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till 0,1 Mkr (-2,3 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

>   Inga

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2018

> MultiQ rekryterar VD
MultiQ söker ny verkställande direktör. 

> Välkänt tyskt läkemedelsföretag väljer skärmar från MultiQ
MultiQ har fått en order värd 4,0 MSEK av ett stort tyskt företag inom läkemedel och diagnostik. Totalt har MultiQ levererat över 1 500 skärmar till detta företag och ordern är resultatet av ett mångårigt samarbete. Leverans av skärmar kommer att ske våren 2019. 

> Stororder till MultiQ från ett stort statligt nordiskt spelbolag
MultiQ har fått en order värd drygt 40 MSEK. Detta är den största enskilda ordern för MultiQ på många år. Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Digitala skärmar bidrar till att skapa en modern och attraktiv spelmiljö för kunderna. Leverans beräknas ske från andra kvartalet 2019 och sedan löpande året ut.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET  

> MultiQ vinner tilldelningsbeslutet i Region Skåne Skånetrafikens Infotainmentupphandling
Region Skåne Skånetrafiken har under hösten och vintern genomfört en omfattande upphandling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Upphandlingens omfattning är 54 MSEK under en period om 6 år.

> Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,8 MSEK på digitala skärmar. Via interaktiva skärmar hos ombuden får kunden tillgång till både speltips, odds och resultat.

> MultiQ vinner tilldelningsbeslutet i Svenska Spels upphandling för digital skyltning
Svenska Spel har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning. Tilldelningsbeslut har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Upphandlingens utvärderingspris är drygt 13 Mkr under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ett ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop vilka kan ge ett uppskattat ordervärde på 6-20 Mkr under perioden.

> SJ investerar i digital skyltning från MultiQ
SJ väljer att investera i digitala skärmar för både intern och extern kommunikation. MultiQ erbjuder en webblösning som gör det snabbt och enkelt att styra all information. Skärmarna kommer att placeras ut vid naturliga samlingsplatser runt om i verksamheten. Inledande ordervärde beräknas till cirka 5 Mkr. Leverans sker med start våren 2018 och pågår sedan under en femårsperiod.

> MultiQ tecknar avtal med Svenska Spel efter upphandling av digital skyltning
Som tidigare nämnts har Svenska Spel genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslut. Processen fortlöpte därefter med över-klagandeperiod och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal.

> MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter upphandling av "Infotainment"
Som tidigare meddelats har Region Skåne och Skånetrafiken genomfört en omfattande offentlig upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagandeperiod och avtalsförberedelse, vilket nu har utmynnat i undertecknat avtal. Upphandlingens utvärderingspris ca 54 MSEK under en period av 6 år.

> MultiQ vinner Sydtrafiks upphandling ”Informationsskärmar för trafikinformation”
Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning. Avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingens utvärderingspris är drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop på avtalet, vilket kan ge ett uppskattat ordervärde på 5-30 MSEK under perioden.

> Danska butikskedjan Normal beställer digital skyltning av MultiQ
Den snabbt växande danska butikskedjan Normal satsar på digitala skärmar i butikerna. Skärmar som ska skapa en attraktiv och spännande butiksmiljö. Avtal är tecknat mellan Normal och MultiQ. Ordervärdet beräknas till 4-5 MSEK med leverans från sommaren 2018 och löpande under 2019.

> MultiQ tecknar avtal med Sydtrafik efter upphandlingen Trafikinformation
Som tidigare nämnts har Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagande period och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal. 

> Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ
Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för ett smartare och smidigare kollektivt resande. Ordern innebär en utökning av befintlig infotainmentlösning och kommer att omfatta drygt 150 bussar i Malmö, Söderslätt samt Landskrona. Ordervärdet är ca 5,5 MSEK och leverans beräknas ske under hösten 2018. 

> Stort europeiskt spelbolag fortsätter att investera i digital skyltning för en attraktiv spelmiljö
MultiQ har fått en order värd 3,4 MSEK. Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Digitala skärmar bidrar till att skapa en modern och attraktiv spelmiljö för kunderna.  

> Större avrop gällande infotainment till kollektivtrafiken
Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för ett smartare och smidigare kollektivt resande. MultiQ har fått tre avrop med ett gemensamt värde av ca 8,4 Mkr. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2019.

> MultiQ får fler avrop från Region Skåne
MultiQ har sedan tidigare meddelat vunnen upphandling och tecknat ramavtal med Region Skåne samt tidigare avrop från ramavtalet. Utifrån detta ramavtal har nu avropats ytterligare fyra beställningar avseende upprustning av befintliga infotainmentenheter. Ordervärdet uppgår till ca 9,0 Mkr. Leverans beräknas ske under de tre första kvartalen av 2019.

FRAMTID
Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 16,1 Mkr (20,0 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2018, varav 3,9 Mkr (7,0 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 57,9 (57,5%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 4,9 Mkr (6,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -0,7 Mkr (6,6 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -3,2 Mkr (-1,1 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån, checkräkningskredit samt egna medel. Verksamheten förväntas generera positiva kassaflöden. För närvarande finns inget behov av kapitaltillskott.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,1 Mkr (-1,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,1 Mkr (-1,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2018.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2017, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2017. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2018, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den 1 januari 2018. MultiQ har identifierat att det finns två typer av prestationsåtaganden nämligen leverans av varor respektive tjänster, och har även en uppdelning av transaktionspriset på dessa.  MultiQ redovisar den intäkt som allokerats till varje prestationsåtagande när varan och/eller tjänsten överförts till kunden, vilket kan ske point-in-time eller over-time. Sammanfattningsvis har implementeringen av IFRS 15 inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens intäktsredovisning.

IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. Standarden avser redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder. Sammanfattningsvis har implementeringen av IFRS 9 inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

IFRS 16 Leasingavtal träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17. MultiQ har utrett hur IFRS 16 kommer att påverka de finansiella rapporterna för koncern och moderföretag. Koncernen kommer att redovisa övergången till IFRS 16 i enlighet med den modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Vid implementering av IFRS 16 kommer balansomslutningen den 1 januari 2019 att öka med  3,5 Mkr vilket resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis kommer implementeringen av IFRS 16 inte få någon väsentlig påverkan på koncernen.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 23 april 2019 och kommer att sändas ut till de aktieägare som begärt den. 

Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-mars      23 maj 2019

Årsstämma                               23 maj 2019

Delårsrapport januari-juni       augusti 2019

Delårsrapport januari-sept november 2019

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 15 februari 2019

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdes-pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD
Telefon: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Telefon: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com 

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Telefon: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com. 


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här