Finansiella rapporter

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


21 augusti 2018, 12:30

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2018

MultiQ summerar en period av undertecknade kundavtal som framgent förväntas ge stabilare resultat.

Andra kvartalet

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (37,2 Mkr)
- Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr (1,5 Mkr)
- Resultat per aktie för andra kvartalet blev - 0,00 kr (0,01 kr)

Första halvåret

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 72,2 Mkr (70,4 Mkr)
- Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -0,7 Mkr (1,4 Mkr)
- Resultat per aktie för första halvåret blev -0,01 kr (0,01 kr) 

VD KOMMENTERAR
Första halvåret 2018 har varit en mycket väsentlig tid för MultiQ där vi har vunnit flera upphandlingar och tecknat avtal med Region Skåne Skånetrafiken, Svenska Spel, SJ, Danska trafiksällskapet Sydtrafik, Danska butikskedjan Normal. Dessa leder nu efterhand till beställningar och leveranser.

Flera av ovanstående upphandlingar har varit enligt strikta offentliga EU-principer och alla har skett i öppen konkurrens med långtgående krav. Detta tar vi som ett bevis på att MultiQ har branschens bästa pris-kvalitet kombination.

Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr. Detta inkluderar en nedjustering av värdet på uppskjuten skattefordran som är en följd av sänkt bolagsskatt i Sverige från 2019. Det är alltså fortsatt balans mellan intäkter och kostnader inräknat investeringar i utveckling och marknadsföring. Med nytecknade avtal som grund och med fortsatt kostnadskontroll förväntas resultatet förbättras.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och positiva resultat.

INTÄKTER
Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (37,2 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 3,8% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 47,4% (45,5%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 72,2 Mkr (70,4 Mkr), vilket är en ökning med 2,6% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 44,8% (45,6%), vilket är lägre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr (0,8 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till -1,2 Mkr (0,7 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år. 

RESULTAT EFTER SKATT
Resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -0,5 Mkr (1,5 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick resultat efter skatt till -0,7 Mkr (1,4 Mkr). Som en följd av nya skatteregler avseende sänkt bolagsskatt med start år 2019 har beräkningen av uppskjuten skattefordran påverkats. Denna lagändring har resulterat i en ökad skattekostnad med -0,3 Mkr under andra kvartalet. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2018

- MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter upphandling av "Infotainment"
Som tidigare meddelats har Region Skåne och Skånetrafiken genomfört en omfattande offentlig upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagandeperiod och avtals-förberedelse, vilket nu har utmynnat i undertecknat avtal. Upphandlingens utvärderingspris ca 54 MSEK under en period av 6 år.

- MultiQ vinner Sydtrafiks upphandling ”Informationsskärmar för trafikinformation”
Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning. Avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingens utvärderingspris är drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop på avtalet, vilket kan ge ett uppskattat ordervärde på 5-30 MSEK under perioden.

- Danska butikskedjan Normal beställer digital skyltning av MultiQ
Den snabbt växande danska butikskedjan Normal satsar på digitala skärmar i butikerna. Skärmar som ska skapa en attraktiv och spännande butiksmiljö. Avtal är tecknat mellan Normal och MultiQ. Ordervärdet beräknas till 4-5 MSEK med leverans från sommaren 2018 och löpande under 2019.

- MultiQ tecknar avtal med Sydtrafik efter upphandlingen Trafikinformation
Som tidigare nämnts har Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagande period och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal.

- Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ
Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för ett smartare och smidigare kollektivt resande. Ordern innebär en utökning av befintlig infotainmentlösning och kommer att omfatta drygt 150 bussar i Malmö, Söderslätt samt Landskrona. Ordervärdet är ca 5,5 MSEK och leverans beräknas ske under hösten 2018.

-Stort europeiskt spelbolag fortsätter att investera i digital skyltning för en attraktiv spelmiljö
MultiQ har fått en order värd 3,4 MSEK. Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Digitala skärmar bidrar till att skapa en modern och attraktiv spelmiljö för kunderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- MultiQ får avrop från Skånetrafiken gällande infotainment till kollektivtrafiken
MultiQ har fått tre avrop med ett gemensamt värde av ca 8,4 MSEK. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2019.

FRAMTID
Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 16,5Mkr (17,9 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2018, varav 4,8 Mkr (6,4 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 57,2 (59,2%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,2 Mkr (2,0 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -1,1 Mkr (-0,4 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -2,4 Mkr (-1,7 Mkr).

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,9 Mkr (-1,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till     -0,9 Mkr (-1,0 Mkr) och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2018.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2017, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2017. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2018, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den 1 januari 2018. MultiQ har identifierat att det finns två typer av prestationsåtaganden nämligen leverans av varor respektive tjänster, och har även en uppdelning av transaktionspriset på dessa. MultiQ redovisar den intäkt som allokerats till varje prestationsåtagande när varan och/eller tjänsten överförts till kunden, vilket kan ske point-in-time eller over-time. Sammanfattningsvis har MultiQ utvärderat effekterna av standarden med slutsatsen att IFRS 15 inte fått någon påverkan på koncernens intäktsredovisning jämfört med tidigare principer.

IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. Standarden avser redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder. MultiQ har utvärderat effekterna av standarden med bedömningen att denna inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

IFRS 16 Leasingavtal träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17. Under innevarande år utreder MultiQ hur IFRS 16 kommer att påverka de finansiella rapporterna för koncern och moderföretag.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport januari-sept           22 november 2018

Bokslutskommuniké 2018            15 februari 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 21 augusti 2018

Lars Pålsson
Verkställande direktör, 
Styrelseledamot                                                                                                                          

Lars-Göran Mejvik                   
Styrelseordförande         

Kristina Jarring Lilja
Styrelseledamot  
         
Jonathan Nilsson                       
Styrelseledamot

Fredrik Rüdén                                                                        
Styrelseledamot           

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Tfn: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.se
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com. 


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här