Finansiella rapporter

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


16 november 2017, 12:30

DELÅRSRAPPORT Januari – september 2017

MultiQ förvärvar ytterligare en verksamhet.

Cygate, ett dotterbolag i Telia koncernen, överlåter sin verksamhet inom digital skyltning och bokningssystem till MultiQ. Signering av förvärvet skedde strax efter periodens utgång, den 25 oktober 2017.

Tredje kvartalet                         

· Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 32,4 Mkr (32,9 Mkr)
· Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till 0,2 Mkr (0,4 Mkr)
· Resultat per aktie för tredje kvartalet blev 0,00 kr (0,00 kr)

Perioden januari-september

· Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 102,8 Mkr (96,0 Mkr)
· Periodens resultat för januari-september uppgick till 1,7 Mkr (-6,9 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden januari- september blev 0,01 kr (-0,06 kr)

VD KOMMENTERAR

Vi har under tredje kvartalet arbetat med ännu ett förvärv och den 25 oktober kom vi överens med Cygate, ett dotterbolag i Telia koncernen, att vi förvärvar deras verksamhet inom digital skyltning och bokningssystem.  I affären ingår även att Telia själva blir både en ny stor kund till MultiQ samt återförsäljare av MultiQ’s produkter och tjänster.

Möjligheterna till synergieffekter är flera. Digital Skyltning är en stor del av MultiQs befintliga verksamhet och tillskottet ger oss många nya kunder inom detta område. Rumsbokning blir en ny produkt i vårt erbjudande som passar mycket väl in till många av våra befintliga kunder. Resursmässigt får vi flera nya kompetenta kollegor som flyttar in på vårt befintliga kontor i centrala Stockholm, och dessutom får vi nu även representation i Göteborg. Tillsammans med huvudkontoret i Lund ger vi den närhet till våra kunder som krävs för ett helhetsåtagande i IT-branschen.

Sammantaget är vi på MultiQ mycket stolta över det stora förtroendet vi fått i denna affär och vi kommer att göra allt för att serva nytillkomna kunder och hälsar alla våra nya kollegor välkomna!

För den löpande verksamheten har vi under detta kvartal rapporterat fortsatt stora beställningar till befintliga kunder samt en intressant början på leveranser till Nordamerika. Kvartalsresultatet är fortsatt positivt och visar att vi är på rätt väg.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa tillväxt.

Lars Pålsson tf, VD

INTÄKTER

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 32,4 Mkr (32,9 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 1,5% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 44,3% (45,2%), vilket är lägre än samma period föregående år.

Intäkterna för perioden januari - september uppgick till 102,8 Mkr (96,0 Mkr), vilket är en ökning med 7,1% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 45,2% (44,5%), vilket är högre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (0,0 Mkr). Under perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till 1,1 Mkr (-7,6 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

HÄNDELSER UNDER JULI-SEPTEMBER

Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ. 
Investeringen av infotainment avser 53 av Malmös stadsbussar. Ordervärdet är ca 3,1 MSEK och omfattar både system och skärmar.
 

Stort nordamerikanskt bolag i spelbranschen satsar på digital lösning från MultiQ. 
Kunden investerar i en komplett digital lösning för sina spelombud.  Ordervärde ca 1 MSEK.
 

Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ. 
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,7 MSEK på digitala skärmar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

MultiQ förvärvar Cygates verksamhet inom Digital Skyltning.
MultiQ förvärvar en verksamhet av Cygate benämnd Digital Media Distribution, DMD. Cygate är en del av Telias företagsaffär.  I den överlåtna verksamheten ingår digital skyltning och bokningssystem för konferensrum. Affären motiveras för MultiQ av en ökad kundbas samt långsiktiga synergieffekter och en konsolidering av marknaden. Den övertagna verksamheten omsätter cirka 15-20 MSEK per år. Affären förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan 2018. Finansiering av förvärvet ryms inom befintliga kreditramar.

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också större aktörer som växer genom företagsköp.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 22,2 Mkr (13,9 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 september 2017, varav 9,6 Mkr (6,5 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 62,6% (56,3%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,7 Mkr (4,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 4,5 Mkr (-8,6 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 1,6 Mkr (-1,7 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,4 Mkr (-1,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-1,4 Mkr) och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 30 september 2017.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s års-redovisning för 2016, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2016. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2017, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den 1 januari 2018. Under året har MultiQ identifierat att det finns två typer av prestationsåtaganden nämligen leverans av produkter respektive tjänster. Då delarna i bolagets tjänsteleverans ej är säljbara var och en för sig har MultiQ kommit till slutsatsen att tjänsterna inom ett abonnemangsavtal skall ses som ett prestationsåtagande. Under året har MultiQ utvärderat effekterna av standarden med slutsatsen att IFRS 15 inte kommer att få någon påverkan på koncernens intäktsredovisning jämfört med nuvarande principer.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2017       14 februari 2018

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 16 november 2017

Lars Pålsson                                  Lars Göran Mejvik

Verkställande direktör,            Styrelseordförande        

Styrelseledamot                                                                                                                         

Kristina Jarring Lilja                    Jonathan Nilsson                      

Styrelseledamot                         Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2017 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD

Tfn: 010-211 66 41

E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande

Tfn: 0705-87 12 21

E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)

Scheelevägen 17

223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00

E-mail: info@multiq.com

Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här