Finansiella rapporter

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


22 augusti 2017, 12:30

DELÅRSRAPPORT Januari – Juni 2017

MultiQ redovisar ett kvartal med såväl tillväxt som viss lönsamhet. Fortsatt fokus på tillväxt.

Andra kvartalet

· Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 37,2 Mkr (34,5 Mkr)
· Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (-2,4 Mkr)
· Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,01 kr (-0,02 kr)                                                        

Första halvåret

· Intäkterna för första halvåret uppgick till 70,4 Mkr (63,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till 1,4 Mkr (-7,3 Mkr)
· Resultat per aktie för första halvåret blev 0,01 kr (-0,06 kr)

VD KOMMENTERAR

Vi presenterar ett kvartal med såväl ökande intäkter som resultat, detta är ett kvitto på vägen i vårt bygge av det moderna MultiQ.

Vi arbetar fortsatt för tillväxt i de marknader där vi investerar mest, vilket är i digitala lösningar för publika miljöer såsom butiker och persontransporter. Våra erbjudanden är väl utvecklade funktioner för digital skyltning, informationsterminaler, digitala busshållplatser och liknande produkter.

I ett större perspektiv talar vi om digitalisering av all slags verksamhet och på fältet speciellt den teknik som kallas IoT, Internet of Things, vilket enkelt uttryckt är att alla saker ska kopplas till centrala system via Internet.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus på tillväxt.

Lars Pålsson, tf VD

INTÄKTER

Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 37,2 Mkr (34,5 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 7,8% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 45,5% (43,6%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 70,4 Mkr (63,1 Mkr), vilket är en ökning med 11,6% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 45,6% (44,1%), vilket är högre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (-2,8 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 0,7 Mkr (-7,7 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2017

Årsstämman 18 maj 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Ett stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ. Ordervärde 2,7 msek med leverans i augusti.

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också större aktörer som växer genom företagsköp.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna finns stora svängningar mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 17,9 Mkr (16,4 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2017, varav 6,4 Mkr (6,9 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 59,2 (55,9%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,0 Mkr (3,5 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -0,4 Mkr (-7,9 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -1,7 Mkr (-1,2 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,0 Mkr (-1,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,0 Mkr (-1,0 Mkr) och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2017.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s års-redovisning för 2016, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2016.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-sept     16 november 2017

Bokslutskommuniké 2017       februari 2018

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 22 augusti 2017

Lars Pålsson                                  Lars Göran Mejvik 

Verkställande direktör,                   Styrelseordförande        

Styrelseledamot                                                                                                                         

Kristina Jarring Lilja                    Jonathan Nilsson                      

Styrelseledamot                         Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD

Tfn: 010-211 66 41

E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande

Tfn: 0705-87 12 21

E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)

Scheelevägen 17

223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00

E-mail: info@multiq.com

Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här