Finansiella rapporter

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


17 februari 2017, 08:30

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Januari – december 2016

MultiQ visar ökande intäkter för helåret 2016 samt fortsatt förbättrade kvartalsresultat.

Fjärde kvartalet

> Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 39,3 Mkr (30,9 Mkr)

> Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (0,2 Mkr)

>  Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev 0,01 kr (0,00 kr)

 Helåret

> Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 135,3 Mkr (112,2 Mkr)

> Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till -5,3 Mkr (-2,8 Mkr)

> Resultat per aktie för perioden januari-december blev -0,04 kr (-0,02 kr)

VD KOMMENTERAR

Det är glädjande att kunna presentera fortsatt förbättrade intäkter och resultat efter skatt för det fjärde kvartalet. Helåret 2016 är det första året där det förvärvade bolaget Mermaid A/S ingår under hela perioden och visar en sammanlagd ökad intäkt jämfört med tidigare år.

Vi satsar nu på tillväxt i de marknader där vi kraftigt investerar, vilket är i digitala lösningar för butiksmiljö och persontransport.

För butiksmiljö har vi ett väl utvecklat erbjudande av digitala bildskärmslösningar för fasad, skyltfönster, gavelkampanjer, varudiskar, manuella diskar och kösystem. Ny konceptsuccé är lösningar för att knyta samman webbutik och fysisk butik.

För persontransport arbetar vi fortsatt med digitala funktioner för bussar, tåg, busshållplatser och stationer.

Sammantaget ser vi mycket goda framtidsmöjligheter för MultiQ med ett tydligare fokus på tillväxt.

INTÄKTER

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 39,3 Mkr (30,9 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 27,2% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 42,0% (55,4%), vilket är lägre än samma period föregående år.

Intäkterna för helåret uppgick till 135,3 Mkr (112,2 Mkr), vilket är en ökning med 20,6% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 43,7% (48,3%), vilket är lägre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -0,4 Mkr (-1,1 Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till -8,0 Mkr (-4,6 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Optionsprogram
I januari genomfördes ett optionsprogram riktat till personal och ledande befattningshavare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2016

Starkt kvartal för spelmarknaden
Sista kvartalet 2016 innebar ett antal större order från spelbolag i Europa samt Nordamerika.

Ett stort nordamerikanskt spelbolag väljer att utveckla ombudens spelmiljöer med nya kundskärmar. Ordervärde 3,5 MSEK.

Två order kommer från ett stort europeiskt spelbolag, sedan länge kund till MultiQ. Kunden avser att uppgradera den digitala kommunikationen hos spelombuden, både i spelmiljön och vid kassalinjen. Totalt ordervärde 6,2 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Januari - Mars
MultiQs VD avgår. Henrik Johnsen tillträder som tillförordnad VD.
MultiQ har positionerat om sig till en större marknad
MultiQ International AB (publ) påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Mermaid A/S.
Arbetsförmedlingen genomför en förnyelseresa tillsammans med MultiQ.
Butikskedja i byggvarubranschen satsar på den digitala butiken tillsammans med MultiQ.
MultiQ International AB meddelar slutligt genomförande av förvärvet av Mermaid A/S
MultiQ har fått en order på 2,8 miljoner kronor från ett stort europeiskt spelbolag

April - Juni
Skånetrafikens nya bussar använder Infotainment från MultiQ
Norskt rederi förnyar kontrakt med MultiQ
Världsledande fiskodlingsbolag satsar på digital internkommunikation med MultiQ

Juli - September
Stor internationell varuhuskedja utvecklar sin omnikanalstrategi med lösning från MultiQ
MultiQ har fått en order på 2,7 miljoner kronor från ett stort europeiskt spelbolag
Arriva fortsätter sin satsning på digitalt informationssystem från MultiQ
Danska telekomkedjan TDC väljer MultiQ som partner vid en ökad digitalisering av butikerna
Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ

MultiQ byter tillförordnad vd. Lars Pålsson tillträder som tillförordnad VD.
Stort tyskt läkemedelsföretag väljer skärmar från MultiQ
Stark aktör inom spelbranschen i Europa utökar samarbetet med MultiQ

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del större bolag, som försöker växa in på denna marknad.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en abonnemangsbaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men också stora svängningar mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 21 Mkr (8,0 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2016, varav 8,0 Mkr (8,0 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 56,3 (63,2%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 5,8 Mkr (3,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -0,5 Mkr (-7,7 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -0,2 Mkr (-18,4 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,8 Mkr (-2,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,8 Mkr (-2,3 Mkr) och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 1,3 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,1 Mkr (0,3 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2016.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s års-redovisning för 2015, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2015.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen för 2016 kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 18 april 2017 och kommer att sändas ut till de aktieägare som begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-mars          18 maj 2017

Årsstämma                                   18 maj 2017

Delårsrapport januari-juni             augusti 2017

Delårsrapport januari-sept            november 2017

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 17 februari 2017

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdes-pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl 8:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Tfn: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ 

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på www.multiq.com. 


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här