[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


29 oktober 2013, 08:30

Delårsrapport Januari - September 2013

Vi skapar Nordens största och ledande aktör inom Digital Signage

Tredje kvartalet 

· Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 13,1 Mkr (19,9 Mkr)
· Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -2,3 Mkr (-1,2 Mkr)
· Resultat per aktie för andra kvartalet blev -0,08 kr (-0,04 kr) 
· Beslut om förvärv av Publiq Systems Nordic AB (Publiq) på extra bolagsstämma

Perioden Januari-September

· Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 46,8 Mkr (60,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till -7,0 Mkr (-6,1 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden januari-september blev -0,24 kr (-0,21 kr) 
· Orderstocken per den 30 september uppgick till 7,9 Mkr (10,9 Mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Förvärv av Publiq har genomförts. Därmed skapas Nordens största aktör inom Digital Signage.
· Nyemissionen övertecknades.

VDs kommentar

Under tredje kvartalet tog en extra bolagsstämma beslut om förvärvet av Publiq. Vi skapar därmed Nordens största och ledande aktör inom Digital Signage med ett brett erbjudande och en stark kundbas. I samband med förvärvet har även en företrädesemission genomförts i MultiQ om ca 15 Mkr, som stärker våra tillväxtmöjligheter.

Vårt renodlings- och omstruktureringsarbete fortsätter vilket ger oss en lägre kostnadsbas och en bättre konkurrenskraft. Vår kostnadsstruktur är lägre och våra marginaler är högre men i och med att våra volymer är mindre än förra året blir vårt resultat något sämre än föregående år.

Spelmarknaden fortsätter att utvecklas positivt och vi har fått en order från ett för oss nytt område inom spelmarknaden, kasinoverksamhet, där vi hoppas kunna ta våra erfarenheter vidare ut i Europa. Flera andra förfrågningar visar också att MultiQ är en viktig samarbetspartner för speloperatörer som vill skapa en bättre upplevelse i sina spelbutiker.

Intäkter

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 13,1 Mkr (19,9 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 34% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 43,4% (36,7%), vilket är högre än samma period föregående år.

Intäkterna för perioden januari - september uppgick till 46,8 Mkr (60,1 Mkr), vilket är en minskning med 22% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 41,4% (39,8%), vilket är högre än föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -2,2 Mkr (-1,1 Mkr). Under perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till -6,8 Mkr (-6,0 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Orderingång

Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 14,8 Mkr, jämfört med 19,2 Mkr motsvarande period 2012, en minskning med 23%. Orderingången för perioden januari-september uppgick till 46,2 Mkr (59,4 Mkr), en minskning med 22%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 7,9 Mkr (10,9 Mkr) vilket är 28% lägre än vid samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under juli-september 2013

MultiQ har fått en order värd 6,2 miljoner kronor från kund inom spelbranschen som utökar sitt spelinformationssystem i butik.

MultiQ erhåller banbrytande order från Casino Cosmopol, Svenska Spels internationella kasino. Kasino är ett för MultiQ nytt användningsområde inom spelmarknaden

Extra bolagsstämma i MultiQ – beslut om förvärv av Publiq skapar Sveriges ledande bolag inom Digital Signage; MultiQ genomför fullt garanterad nyemission

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärv av Publiq har genomförts. Därmed skapas Nordens största aktör inom Digital Signage.

MultiQs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu genomförd. I emissionen emitteras 38 112 367 aktier till teckningskursen 0,40 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 15,2 mkr. Emissionen övertecknades.

Framtid

Vår målsättning är att uppnå en hållbar långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Genom den genomförda nyemissionen och förvärvet av Publiq Systems Nordic AB förstärks förutsättningarna att bygga ett framgångsrikt företag i en tillväxtbransch.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 10,1 Mkr (16,2 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 september 2013, varav 2,4 Mkr (3,9 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 64,2% (70,1%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (0,2 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -8,3 Mkr (-2,4 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -2,1 Mkr (-17,7 Mkr).

Nyemissionen förstärker bolagets kassa.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -3,2 Mkr (-2,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,2 Mkr (-2,0 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 30 september 2013.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2012, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redo-visning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2012.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2013            12 februari 2014

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 29 oktober 2013

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2013 kl 08.30.

För ytterligare information kontakta: 
Magnus Forsbrand, VD MultiQ
Tel.: 46 (0)40 14 35 22
E-post: magnus.forsbrand@multiq.com

Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tel.: 46 (0)702-55 56 96
E-post: charlotta.falvin@telia.com

MultiQ är ett ledande företag inom bildskärmslösningar för publik miljö. Företaget utformar innovativa produkter och tjänster med fokus på digitala skyltar och interaktiva kiosker bland annat för spelmarknaden, skärmlösningar för videoövervakning samt kundanpassade bildskärmar. MultiQ International AB bildades 1988 och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här