[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


30 augusti 2013, 08:29

Delårsrapport Januari-Juni 2013

Avtal om förvärv och företrädesemission skapar ledande aktör i branschen

Andra kvartalet 

· Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 18,5 Mkr (18,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -2,3 Mkr (-3,8 Mkr)
· Resultat per aktie för andra kvartalet blev -0,08 kr (-0,13 kr)

Första halvåret 

· Intäkterna för första halvåret uppgick till 33,7 Mkr (40,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -4,7 Mkr (-4,9 Mkr)
· Resultat per aktie för första halvåret blev -0,16 kr (-0,17 kr)
· Orderstocken uppgick den 30 juni till 6,5 Mkr (11,8 Mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· MultiQ har efter periodens utgång ingått avtal om att, förutsatt godkännande på en kommande extrastämma, förvärva Publiq Systems Nordic AB. I samband med förvärvet föreslås även en företrädesemission i MultiQ om ca 15 Mkr. För mer information, se separat pressmeddelande.

VDs kommentar

Under andra kvartalet noterar vi en liten försäljningsökning jämfört med samma period förra året men totalt är första halvåret en försäljningsmässig besvikelse då flera projekt skjutits framåt i tiden. Resultatet slutar något bättre än förra året på grund av det renodlings- och omstruktureringsarbete som pågår som en följd av strategiomläggningen.

Spelmarknaden utvecklas positivt och vi har många nya kundförfrågningar där MultiQ har bra referenser, mångårig kompetens och ett starkt erbjudande. Vi visade vårt erbjudande på European Lotteries Congress där flertalet av kunderna inom spelmarkanden möts. Också inom säkerhetsmarknaden visade vi upp vårt erbjudande på den stora branschmässan IFSEC i Birmingham.

Under andra kvartalet har vi genomfört MultiQs bredaste lansering, "Visualise & Interact", med nyheter inom alla segment. MultiQ har nu ett tydligt erbjudande inriktat på bildskärmslösningar för Detaljhandel & Industri samt för Spel- och Säkerhetsmarknaden.

Som ett led i vår fortsatta expansion inleddes i början av sommaren diskussioner med branschkollegan Publiq Systems Nordic AB om ett samarbete och det är med stor glädje jag vid denna rapports skrivande kan berätta att vi nu har ingått avtal om att, givet godkännande på en kommande extrastämma genom apportemission, förvärva Publiq Systems Nordic AB. Vi skapar därmed Sveriges största och ledande aktör inom Digital Signage med ett brett erbjudande och en stark kundbas. I samband med förvärvet planeras även en företrädesemission i MultiQ om ca 15 Mkr, som stärker våra tillväxtmöjligheter. För mer information, se separat pressmeddelande som offentliggörs per dagen för denna rapport.

Intäkter

Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 18,5 Mkr (18,2 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 2% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 39,1% (39,8%). Intäkterna för perioden januari - juni uppgick till 33,7 Mkr (40,2 Mkr), vilket är en minskning med 16% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 40,7% (41,3%), vilket är något lägre än föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -2,2 Mkr (-3,8 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till -4,6 Mkr (-4,9 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

Orderingång

Orderingången för andra kvartalet uppgick till 10,9 Mkr, jämfört med 19,8 Mkr motsvarande period 2012, en minskning med 45%. Orderingången för perioden januari-juni uppgick till 31,4 Mkr (40,1 Mkr), en minskning med 22%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 6,5 Mkr (11,8 Mkr) vilket är 45% lägre än vid samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under april-juni 2013

MultiQ har fått en order värd 5,2 Mkr från en kund som bygger ut sitt spelinformationssystem i butik.

MultiQ lanserar GameSignage, ett digitalt spelinformations-system för butiker inom lotteri och spel, på European Lotteries Congress.

MultiQ lanserar SecuritySignage, en ny plattform för visualisering av säkerhetsvideo kombinerat med information, på säkerhetsmässan IFSEC.

MultiQ lanserar InfoSignage, en ny plattform där man enkelt kan uppdatera sin Digitala skylt direkt från mobilen.

Designprisvinnaren MultiQ lanserar nytt bildskärmsprogram, True-Flat, med multi-touch samt kantfritt glas som gör skärmen lättare att underhålla och touch-funktionen mer exakt och lättanvänd.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

MultiQ har efter periodens utgång ingått avtal om att, förutsatt godkännande på en kommande extrastämma, förvärva Publiq Systems Nordic AB. I samband med förvärvet föreslås även en företrädesemission i MultiQ om ca 15 Mkr.

Framtid

Vår målsättning är att uppnå en hållbar långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Genom nyemission och förvärv av Publiq Systems Nordic AB förstärks förutsättningarna att bygga ett framgångsrikt företag i en tillväxtbransch.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 11,2 Mkr (21,4 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2013, varav 2,8 Mkr (8,3 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 63,4% (65,8%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (0,2 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -6,1 Mkr (2,5 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -1,7 Mkr (-13,3 Mkr).

För att stärka bolagets finansiella position och förutsättningar att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns i Sverige och internationellt har styrelsen beslutat att till en extrastämma föreslå en företrädesemission om ca 15 Mkr att genomföra i samband med det tidigare nämnda förvärvet av Publiq Systems Nordic AB.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,5 Mkr (-1,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,5 Mkr (-1,4 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,2 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2013.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2012, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redo-visning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2012.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september 29 oktober 2013
Bokslutskommuniké 2013 februari 2014

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 30 augusti 2013

Charlotta Falvin, Styrelseordförande

Magnus Forsbrand, Verkställande direktör

Jan Olofsson, Styrelseledamot

Richard Pettersson, Styrelseledamot

Jonathan Nilsson,  Styrelseledamot

Peter Bertilsson, Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 kl 08:29.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Forsbrand, VD MultiQ
Tel.: 46 (0)40 14 35 22
E-post: magnus.forsbrand@multiq.com 

Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tel.: 0702-55 56 96
E-post: charlotta.falvin@telia.com (charlotta.falvin@telia.com)

MultiQ är ett ledande företag inom bildskärmslösningar för publik miljö. Företaget utformar innovativa produkter och tjänster med fokus på digitala skyltar och interaktiva kiosker bland annat för spelmarknaden, skärmlösningar för videoövervakning samt kundanpassade bildskärmar. MultiQ International AB bildades 1988 och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här