[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


07 maj 2013, 12:00

Delårsrapport Januari - Mars 2013

Lovande produktlanseringar

Första kvartalet

· Intäkterna uppgick till 15,2 Mkr (21,9 Mkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 Mkr (-1,1 Mkr)
· Resultat per aktie blev -0,08 kr (-0,04 kr)
· Orderstocken uppgick till 13,9 Mkr (10,2 Mkr)

VDs kommentar

I denna min första kvartalsrapport som VD för MultiQ blir jag tvungen att rapportera en försäljningsmässig besvikelse, som har sin förklaring huvudsakligen i att några projekt har förskjutits framåt i tiden. Inget av detta har dock gett oss anledning att tveka inför den fastlagda strategin, utan vi fortsätter vårt arbete med en fokusering på ett urval av volymnischer med avancerade skärmlösningar och komplex integration till andra system. Störst kraft lägger vi på spel- och säkerhetsmarknaden, två nischer där MultiQs specifika kompetens kommer till sin absoluta rätt.

Vi har intensifierat försäljningsarbetet genom att ta fram nya produkter anpassade för vår nya strategi, förstärka vår säljorganisation samt förtydliga vår säljstrategi, allt för att stärka vår position inom de valda volymnischerna.

Vi genomför nu MultiQs bredaste produktlansering, "Visualise & Interact", för att ytterligare stärka vårt erbjudande inom avancerade bildskärmslösningar där vi presenterar nyheter inom alla segment. Vår nya True-Flat bildskärm har visats upp och fått ett mycket positivt mottagande. Våra nya system InfoSignage för Digitala skyltar innehåller mallar som gör det lätt att komma igång och enkelt att uppdatera informationen, också från mobilen.  

Vi har blicken riktad framåt, med målsättningen att under våren ta våra nya produkter ut på marknaden via mässor, nyhetsbrev och personliga möten med våra kunder och partners, härnäst på säkerhetsmässan IFSEC i Birmingham.

Intäkter

Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 15,2 Mkr (21,9 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 31% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 42,7% (42,6%), vilket är på samma nivå som föregående år.

Rörelseresultat

Under perioden uppgick rörelseresultatet till -2,4 Mkr (-1,1 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.         

Orderingång

Orderingången för första kvartalet uppgick till 20,5 Mkr, jämfört med 20,3 Mkr motsvarande period 2012, en ökning med 1%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 13,9 Mkr (10,2 Mkr) vilket är 36% högre än vid samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under januari-mars 2013

MultiQ fick under det första kvartalet större ordrar från fyra spelbolag som bygger ut sina digitaliserade informationssystem. Den största ordern var värd drygt 5,5 Mkr och levererades under första kvartalet 2013. 

MultiQs största produktlansering, "Visualise & Interact", påbörjades för att ytterligare stärka erbjudandet inom avancerade bildskärmslösningar med nyheter inom alla segment. Först ut är en ny True-Flat bildskärm och vårt nya system InfoSignage för Digitala skyltar som innehåller mallar för att lätt komma igång och enkel uppdatering av information från dator, surfplatta eller mobil.  

Magnus Forsbrand tillträdde sin tjänst som ny VD på MultiQ den 14 januari 2013. Magnus Forsbrand har en bakgrund som bland annat vice VD för Europolitan/Vodafone och kommer närmast från en tjänst som VD för Kamstrup SVM AB.

Framtid

Vår främsta målsättning är att uppnå en hållbar långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Med den nya strategins skärpta fokus på ett fåtal volymnischer fortsätter arbetet med utveckling och försäljning. Det är en långsiktig satsning där vi har goda grundförutsättningar. Vår position på den nordiska marknaden såväl som i globala nischer är stark och vi har ett konkurrens-kraftigt erbjudande till våra viktigaste segment; spel och säkerhet. Samtidigt gör den starka projektorienteringen i vår verksamhet att faktureringen kan fluktuera mellan kvartalen, vilket påverkar det kortsiktiga resultatet.

Styrelsen och bolagsledningen anser att den närmaste framtiden är osäker och svårbedömd. Långsiktigt är dock styrelsen och bolagets ledning positiva i sin bedömning av bolagets möjligheter.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 15,5 Mkr (22,2 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars 2013, varav 2,3 Mkr (9,5 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 67,8% (71,5%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (0,0 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -2,2 Mkr (3,6 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -2,3 Mkr (-12,1 Mkr).

MultiQs långsiktiga kapitalbehov beror bland annat på hur satsningarna inom de olika volymnischerna lyckas. Det är styrelsens bedömning att MultiQ är tillräckligt kapitaliserat för att genomföra den valda strategin.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till –1,0 Mkr (-0,6 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,0Mkr (-0,6 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,2 Mkr) i likvida medel per den 31 mars 2013.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2012, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2012.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni      30 augusti 2013
Delårsrapport januari-september 29 oktober 2013
Bokslutskommuniké 2013 februari 2014

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 7 maj 2013

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2013  kl 12:00.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Magnus Forsbrand, VD
Tfn: 040-14 35 22, 0708-70 51 00
E-mail: magnus.forsbrand@multiq.com

Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tfn: 0702-55 56 96
E-mail: charlotta.falvin@telia.com

MultiQ är ett ledande företag inom bildskärmslösningar för publik miljö. Företaget utformar innovativa produkter och tjänster med fokus på digitala skyltar och interaktiva kiosker bland annat för spelmarknaden, skärmlösningar för videoövervakning samt kundanpassade bildskärmar. MultiQ International AB bildades 1988 och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här