[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


08 februari 2013, 08:30

Bokslutskommuniké 2012

Ny marknadsstrategi visar möjligheter

Fjärde kvartalet

· Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 17,9 Mkr (23,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (0,7 Mkr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev -0,07 kr (0,03 kr)

Helåret

· Intäkterna för helåret uppgick till 78,0 Mkr (91,9 Mkr)
· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,2 Mkr (0,7 Mkr)
· Resultat per aktie för helåret blev -0,29 kr (0,02 kr)
· Orderstocken per den 31 december uppgick till 8,6 Mkr (11,9 Mkr)
· Resultatet har belastats med engångskostnader på 2,0 Mkr

VDs kommentar

Jag tillträder i ett skede där vi just börjat se de första resultaten av den strategiomläggning som gjordes i mitten av 2012. Strategin innebär fokusering på ett urval av volymnischer med avancerade skärmlösningar och komplex integration till andra system. Störst kraft lägger vi på spel- och säkerhetsmarknaden, två nischer där MultiQs specifika kompetens kommer till sin absoluta rätt. De avtal som tecknats under andra halvåret indikerar att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt och de dialoger som förs med olika aktörer inom respektive nisch ger oss bevis för att renodlingsarbetet leder oss i rätt riktning.

Strategiomläggningen skedde samtidigt som vi tvingades konstatera en trög utveckling inom detaljhandelssegmentet och mycket hård konkurrens på den traditionella bildskärmsmarknaden. 2012 blev därför ett ansträngt år. Vi gör en förlust – men har redan blicken riktad framåt, stärkta av de initiala framgångarna vi nått med den nya strategin.

Vårt viktigaste fokus för året är att fullfölja strategiomläggningen. Det innebär en intensifiering av försäljningsarbetet för att stärka vår position inom de valda volymnischerna. MultiQ har en stark position och ett starkt erbjudande, inte minst tack vare gedigen kompetens inom bolaget. Jag ser fram emot att leda MultiQ mot framtida tillväxt och lönsamhet.

Magnus Forsbrand,
Verkställande direktör

Intäkter

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 17,9 Mkr (23,1 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 23% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 39,1% (45,8%).

Intäkterna för helåret uppgick till 78,0 Mkr (91,9 Mkr), vilket är en minskning med 15% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 39,6% (43,4%), vilket är något lägre än föregående år och en följd av en förändrad produktmix.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -2,2 Mkr (0,7 Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till -8,2 Mkr (0,8 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år. 2,0 Mkr avser engångskostnader avseende garantiåtaganden samt omstruktureringskostnader.

Orderingång

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 15,2 Mkr, jämfört med 25,0 Mkr för motsvarande period 2011, en minskning med 39%. Orderingången för helåret uppgick till 74,5 Mkr (97,6 Mkr), en minskning med 24%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 8,6 Mkr (11,9 Mkr) vilket är 28% lägre än vid samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under oktober-december 2012

MultiQ fick under det fjärde kvartalet en fortsättningsorder av ett stort europeiskt spelbolag som bygger ut sitt digitaliserade informationssystem. Ordern var värd drygt 4 Mkr och levererades under fjärde kvartalet 2012.

Strategiomläggningen mot volymnischer genererade ytterligare resultat. MultiQ tecknade ett samarbetsavtal med VuIT Communications i USA, och mottog en första order på nätverksanslutna övervakningsbildskärmar. Skärmarna ska levereras till en välkänd amerikansk detaljhandelskedja.

Magnus Forsbrand rekryterades som ny VD till MultiQ. Han tillträdde sin tjänst den 14 januari 2013. Magnus Forsbrand har en bakgrund som bland annat vice VD för Europolitan/Vodafone och kommer närmast från en tjänst som VD för Kamstrup SVM AB.

Väsentliga händelser under året

Under året har MultiQ beslutat att renodla och fokusera på ett fåtal specifika volymnischer, däribland säkerhetsmarknaden. Intresset från detta segment har varit stort och två strategiskt viktiga samarbetsavtal med ledande branschaktörer har tecknats. En av dessa önskar vara anonym, den andra är amerikanska VuIT Communications.

Spelsegmentet är en annan viktig nisch där MultiQ har både bred och djup kompetens, bland annat tack vare det fleråriga samarbetet med Svenska Spel. När spelinformationen nu successivt börjar digitaliseras i Europa och USA öppnas internationella möjligheter som passar MultiQs profil och specialiserade satsning väl. Under året har flera nya förfrågningar inkommit och de processer som är igång utvecklas i rätt riktning. Svenska Spel har fortsatt sin utrullning av digitaliserad spelinformation hos sina spelombud, nu med över 11000 sammankopplade bildskärmar i sitt system, och har under året inkommit med fortsättningsorder.

MultiQ har levererat den sista ordern till det europeiska spelbolag som under 2011 tecknade ett ramavtal för leverans av Digital Signage-system. Ordern var värd 4,5 Mkr. Ytterligare en order i spelsegmentet kom från ett annat europeiskt spelbolag i det fjärde kvartalet. Ordervärdet var 4 Mkr.

Konkurrensen inom det traditionella bildskärmsområdet har varit fortsatt hård. MultiQs höga produktkvalitet och andra mervärden såsom kundanpassning värdesätts dock av kunderna, och under året har MultiQ exempelvis fått två order om totalt 8 Mkr av en europeisk partner. Båda avsåg bildskärmar med tillbehör och levererades under 2012.

MultiQ har under året lanserat nya professionella bildskärmar med wide full-HD och en ny serie mediamonitorer och kiosker med inbyggd mediaspelare. Produkterna är avsedda för krävande tillämpningar såsom digitala skyltar, informationskiosker och videoövervakning. Med inbyggda mediaspelare förenklas installationen av digitala skylt- och kiosksystem samtidigt som driftsäkerhet och kvalitet förstärks.

MultiQ och en partner i Tyskland har haft meningsskiljaktigheter angående en större bildskärmsleverans under åren 2008-2010. Tvisten har under året lösts genom förlikning och MultiQ har betalat ersättning till partnern.

Väsentliga händelser efter årets utgång

MultiQ fick en order värd drygt 1 Mkr från en tysk kund inom medicinbranschen. Ordern kommer att levereras löpande under en artonmånadersperiod.

MultiQ fick via en global partner inom spelbranschen en order för utbyggnad av spel- och kassasystem hos en europeisk slutkund. Ordern är värd drygt 1,5 Mkr och kommer att levereras under det andra kvartalet 2013.

Framtid

Vår främsta målsättning är att uppnå en hållbar långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Med nya strategins skärpta fokus på ett fåtal volymnischer fortsätter arbetet med utveckling och försäljning. Det är en långsiktig satsning där vi har goda grundförutsättningar: vår position på den nordiska marknaden såväl som i globala nischer är stark och vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra viktigaste segment; spel och säkerhet. Samtidigt gör den starka projektorienteringen i vår verksamhet att faktureringen kan fluktuera mellan kvartalen, vilket påverkar det kortsiktiga resultatet.

Styrelsen och bolagsledningen anser att den närmaste framtiden är osäker och svårbedömd. Långsiktigt är dock styrelsen och bolagets ledning positiva i sin bedömning av bolagets möjligheter.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 18,0 Mkr (22,6 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2012, varav 4,6 Mkr (21,6 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 71,4% (57,1%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,2 Mkr (0,3 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -0,8 Mkr (-1,2 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -17,0 Mkr (6,8 Mkr).

MultiQs långsiktiga kapitalbehov beror bland annat på hur satsningarna inom de olika volymnischerna lyckas. Det är styrelsens bedömning att MultiQ är tillräckligt kapitaliserat för att genomföra den valda strategin.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,4 Mkr (-2,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 0 Mkr (4,6 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,1 Mkr (0,2 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2012.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQs årsredovisning för 2011, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQs årsredovisning för 2011 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2011, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2011.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars   7 maj 2013
Årsstämma   7 maj 2013
Delårsrapport januari-juni 30 augusti 2013
Delårsrapport januari-september 29 oktober 2013

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 8 februari 2013
Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 kl 8:30.

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Magnus Forsbrand, VD
Tfn: 040-14 35 22, 0708-70 51 00
E-mail: magnus.forsbrand@multiq.com

Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tfn: 0702-55 56 96
E-mail: charlotta.falvin@telia.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Norge och Storbritannien.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här