Styrelsens arbete

Styrelsen utses normalt på årsstämman på förslag från valberedningen. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets förvaltning, övervakar verkställande
direktörens arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Styrelsen beslutar även om större organisatoriska förändringar och investeringar.

Enligt MultiQs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsens ledamöter framgår ovan. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt innehåller en övergripande plan för styrelsens sammanträden och vilka ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsordningen revideras årligen.

Under räkenskapsåret 2014 har 8 styrelsemöten hållits, varav 1 per telefon och 1 per capsulam. På samtliga ordinarie styrelsemöten har styrelsen behandlat strategiska frågor, bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling, den ekonomiska rapporteringen och kontrollen, personal- och organisationsfrågor samt det allmänna försäljningsläget. Vid ett möte har bolagets framtida strategi särskilt behandlats.

Styrelsens ordförande Lars Pålsson har lett styrelsens arbete och följt verksamheten i dialog med verkställande direktören. Ordföranden ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för att erhålla hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande tillser att en årlig utvärdering av styrelsens arbete sker, genom en systematisk och strukturerad process. Resultatet av utvärderingen för 2014 har delgivits valberedningens ordförande inför valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman 2015. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men deltar som föredragande och sekreterare på samtliga möten utom vid tillfälle då där verkställande direktörens arbete behandlas. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande.

Majoriteten av styrelseledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Med större aktie-
ägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Lars Pålsson bedöms inte vara oberoende i förhållande till bolaget mot bakgrund av hans engagemang i MultiQ International AB och dess dotterbolag. Lars Pålsson bedöms inte heller vara oberoende i förhållande till större aktieägare mot bakgrund av hans ägande av Mikrolund Holding AB, som är största aktieägare i MultiQ. För övrig information om styrelsen hänvisas till sidorna 52-53.

Styrelsen har inte inrättat något revisions- eller ersättningsutskott, eftersom styrelsen har gjort bedömningen att det är mer ändamålsenligt att dessa utskotts upp-gifter fullgörs av hela styrelsen. Styrelsen har inte heller inrättat några andra styrelseutskott.

 

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här