Bolagsordning

Bolagsordning för 556458-6948 MultiQ International AB (publ).

§ 1
Firma Bolagets firma är MultiQ International (publ).
§ 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
§ 3
Verksamhet Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av bildskärmslösningar och andra data- och multimediaprodukter, tillhandahålla därtill relaterade tjänster, samt driva därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 SEK och
högst 120 000 000 SEK.
§ 5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
§ 6
Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.
och revisor Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.
§ 7
Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
§ 8
Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren även i föreskriven ordning anmäler antalet biträden (högst två).Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller Lund.
§ 9
Bolagsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning för stämman;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av arvode åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer;
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10
Avstämnings-förbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning antogs på bolagsstämman den 8 maj 2014.

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här