Årsstämma

Årsstämman är MultiQs högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över bolaget. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsstämma 2019
Årsstämma 2019 för MultiQ International AB (publ) hålls torsdagen den 23 maj 2019, klockan 13.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 17, Lund. De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämma bör lämna förslag till styrelsens ordförande senast 4 april 2019.

Ladda hem

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2019

FULLMAKTSFORMULÄR: WORD / PDF

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2019

PUNKT 16 – FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

PUNKT 18 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER

PUNKT 18 – VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB TECKNINGSOPTIONER 2019/2022

PUNKT 19 – FÖRSLAG TILL EMISSIONSBEMYNDIGANDE

PUNKT 20 – FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

PUNKT 21 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR ÖVERLÅTANDE AV EGNA AKTIER

PUNKT 22 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTGIVANDE AV KÖPOPTIONER

PUNKT 22 – VILLKOR KÖPOPTIONER

REVISORSYTTRANDE

Protokoll årsstämman MultiQ 2019


Tidigare årsstämmor


Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här